Project

Vista del Mar

De Kolegio Sùr Herman Joseph (voorheen Skol Vista del Mar) in de wijk Brievengat op Curaçao is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. De school biedt onderwijs aan vier klassen met meervoudig verstandelijke en/of lichamelijk beperkte kinderen.

De leerlingen hebben een IQ lager dan 70 met bijkomende beperkingen. Deze beperkingen zijn o.a. emotionele en/of gedragsmatige problemen, moeite met conflictverwerking, weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, moeite met sociaal functioneren en achterstand in de motorische ontwikkeling.

In 2008-2009 werd er op de school vijf maanden creatieve therapie beeldend aangeboden, door een creatief therapeut uit Nederland.

» Wat de Kolegio Sùr Herman Joseph speciaal maakt

Op Curaçao is men nauwelijks bekend met deze therapie, mede doordat er zeer weinig creatief therapeuten werkzaam zijn. Het bleek dat er voor het overgrote deel van de leerlingen een vraag tot behandeling bestond. Het was niet mogelijk om al deze leerlingen therapie te bieden. De zeven kinderen die in behandeling werden genomen, bleken veel vooruitgang te boeken binnen de doelstellingen uit het behandelplan. Het zou voor hen echter beter zijn een structureel terugkerende, langdurige therapie aan te kunnen bieden. Dit is beter aangezien de inbedding van de veranderingen, zeker voor een doelgroep met een dergelijk IQ, meer herhaling behoeft en meer tijd in beslag neemt dan in deze periode mogelijk was.

De behoefte aan therapie binnen de school is groot. Het is financieel gezien echter niet mogelijk een creatief therapeut aan te nemen. Zou dit wel mogelijk zijn, bestaat het probleem dat er zeer weinig creatief therapeuten op Curaçao werkzaam zijn. Tevens zou er bij aanwezigheid van een therapeut, het probleem bestaan dat het qua beschikbare tijd binnen het schoolprogramma niet mogelijk zou zijn al de kinderen die hulp behoeven therapie te geven via wekelijks terugkerende sessies. Aan de hand van deze bevindingen, ontstond het idee een project voor de school op te zetten.

Binnen dit project zou er een creatief therapeutische behandelvorm voor een grote groep leerlingen, met mogelijkheid te werken aan vele doelstellingen, passend binnen het schoolprogramma, zonder fulltime aanwezigheid van een therapeut of financiële input van de school, opzet moeten worden. In de afgelopen drie jaar is er door de twee creatief therapeuten een plan voor een project uitgewerkt, dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

» Het plan 'Project Vista del Mar'

In 2008/2009 werd om het schoolterrein een muur met ruim 400 vierkante meter oppervlak gebouwd. Deze muur vormt de basis voor het project. Het project wordt uitgevoerd in vier fases. De eerste fase bestaat uit de inventarisatie en het vormgeven van een tiental afbeeldingen voor op de binnenkant van de muur. De ontwerpen worden door de creatief therapeuten gemaakt, in samenwerking met de ontwerper en de leerkrachten. In de tweede fase worden deze afbeeldingen door de creatief therapeuten op de binnenkant van de muur geschilderd.

Dit zijn niet zomaar muurschilderingen, maar afbeeldingen bedoelt voor activiteiten en spelvormen die onder leiding van de leerkrachten en aan de hand van een werkboek gebruikt kunnen worden om te werken aan de doelstellingen voor de leerlingen. De activiteiten en spelvormen kunnen klassikaal, dagelijks en passend binnen het schoolprogramma, worden ingezet. De creatief therapeuten zullen de leerkrachten opleiden en begeleiden voor het gebruik van het werkboek en het werken aan de doelstellingen. Het beschilderen van de buitenkant van de muur, in fase 3 van het project, gebeurt onder leiding van de creatief therapeuten en de ontwerper, in samenwerking met de leerlingen en leerkrachten van de school. Ieder van hen mag een eigen afbeelding op de muur schilderen. In deze fase zal eveneens worden gewerkt aan eerder genoemde doelstellingen voor de leerlingen. Bij het beschilderen van de buitenkant van de muur worden de ouders van de leerlingen en buurtbewoners betrokken.

Niet alleen zal er veel plezier beleefd worden, en verhoogd dit project de sfeer van de school, er zullen ook grote veranderingen teweeg gebracht worden. Al de veranderingen binnen de therapie zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs en zijn ook buiten school heel belangrijk.

» Het vervolg van Project Vista del Mar

De eerste drie fases worden in drie maanden uitgevoerd. Om na te gaan of de doelstellingen bereikt zijn of bereikt kunnen worden, en de voortgang van het project verloopt zoals het model ontwerpen is, is een evaluatieperiode noodzakelijk. Deze vierde fase, die een maand zal duren, is de afsluitende periode van de opzet van het project. Na deze vier maanden zullen de leerlingen, leerkrachten en directie van de school, met ondersteuning van de creatief therapeuten vanuit Nederland, zelfstandig gebruik kunnen maken van dit creatief therapeutische hulpmiddel.

Missie

Samen dromen werkelijkheid maken

De twee creatief therapeuten en ontwerper hebben Stichting Daydream opgezet om van hieruit de missie 'samen dromen werkelijkheid maken' te realiseren. De eerste droom, Project Vista del Mar, zal mogelijk worden gemaakt door subsidiëring, sponsoring en donaties.

Stichting Daydream heeft als statutair doel: het bevorderen van de ontwikkeling van mens en maatschappij, zowel op nationaal als internationaal niveau, door middel van projecten met een creatief therapeutisch karakter. Binnen Project Vista del Mar wordt daar op de volgende wijze invulling aan gegeven:

» De statutaire doelen in de praktijk

Ontwikkeling van mens

  • De zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) van Kolegio Sùr Herman Joseph hebben, door hun beperkingen, een lagere kans op sociaal en economische ontwikkeling op het gebied van onderwijs en carrièremogelijkheden. Stichting Daydream zal met dit project, door gebruik te maken van beeldende uitingen als therapeutisch middel, de ontwikkeling op sociaal, emotioneel en fysiek gebied stimuleren waardoor de kinderen zichzelf kunnen ontplooien. Op langere termijn zal dit bijdragen aan betere kansen op een gelijkwaardig bestaan.

  • Het ontbreekt Kolegio Sùr Herman Joseph aan financiële middelen en kennis om de kinderen therapie te bieden, terwijl hier wel grote behoefte aan is. Stichting Daydream zal door subsidiegelden, sponsoring en donaties dit project kunnen realiseren waardoor de leerlingen en leerkrachten van de school de kans krijgen op creatief therapeutische hulpmiddelen.

Ontwikkeling van maatschappij

  • Door ouders van de leerlingen, buurtbewoners, andere genodigden en belangstellenden uit diverse lagen van de maatschappij, werkvelden en landen te betrekken bij het project, bevordert Stichting Daydream de ontmoeting tussen generaties en culturen. Door al deze personen met elkaar in contact te brengen wordt de sociale betrokkenheid vergroot en de onderlinge verstandhouding in het sociale klimaat verbetert.

  • Door de uitstraling van Kolegio Sùr Herman Joseph te verbeteren wordt er bijgedragen aan de wijkopbouw van de wijk Brievengat.

Stichting Daydream zal met dit project een mogelijkheid bieden op één centrale, vertrouwde plek te werken aan de doelstellingen voor de leerlingen. Hiermee wordt het probleem verkleind van de doorgaans lastige zoektocht, waarbij hulp wordt gezocht en al dan niet gevonden bij vele verschillende instellingen.

Door kennisoverdracht van creatief therapeutische middelen en financiële of materiële input door subsidieverstrekkers, sponsoren en donateurs zal er een duurzaam project ontstaan, dat langdurig en frequent gebruikt kan worden. Dit is van groot belang voor het doorwerken en behalen van de doelstellingen voor de zeer moeilijk lerende kinderen.

De behoefte aan het project op Kolegio Sùr Herman Joseph is groot. De directrice van de school, mevrouw S.A. Mauricio-Hersilia, geeft als reactie; “... als het werkelijkheid wordt, is het een verwezenlijking van de droom van de leerkrachten en de leerlingen”. Ze heeft Stichting Daydream uitgenodigd het project zo snel mogelijk te komen realiseren.

Enkele reacties die extra motiveren voor dit project:

"Het project is vanuit Curaçaos perspectief heel interessant omdat het naast het pedagogisch/ therapeutische aspect ook helpt aan het verbeteren van de buurt in bijvoorbeeld Brievengat, een wijk met kansarme kinderen."

Marjon Helmeyer-Roos, muziektherapeut op Curaçao, o.a. betrokken geweest bij een kortdurend project op Kolegio Sùr Herman Joseph)

"Therapeutische waarde zal groot zijn, dankzij integreren van 'de muur' in de school. Het wordt zo letterlijk en figuurlijk een deel van de leerlingen zelf. Bovendien is het geschreven met het oog op 'self-suffiency'."

Natacha Strous, speltherapeut op Curaçao, o.a. betrokken geweest bij een kortdurend project op Kolegio Sùr Herman Joseph

"Op veel plekken (zeker op Curaçao) is geen geld voor een vaktherapeut. Op deze manier de docenten extra tools in handen te geven voor de begeleiding en ontwikkeling van hun leerlingen is goud waard."

Marleen de Valk, vaktherapeut beeldend vormen, op Curaçao

"Zinvol, bruikbaar én haalbaar. Wandschilderingen nemen geen ruimte in. De leefomgeving wordt gebruikt en ook verfraaid. Het past in de cultuur. De kosten zijn niet te hoog. (…) Ik vind het een interessant project omdat het gericht is op de langere termijn en op activiteiten waar iedereen (ook ouders en omwonenden) bij betrokken kunnen worden. Het is een project dat verbinding en contact kan bevorderen voor alle partijen. En voor elke mogelijke ontwikkeling is die verbinding noodzakelijk."

Annette Kuyper, beeldend kunstenaar en sociaal cultureel werker, met ruime ervaring in projecten met wandschilderingen in Oekraïense psychiatrische ziekenhuizen

Naast bovengenoemde reacties werd er ook veel positieve feedback vanuit het ZMLK-onderwijs. Kolegio Sùr Herman Joseph zal de eerste locatie zijn waar het project wordt uitgevoerd. De wens vanuit Stichting Daydream en Kolegio Sùr Herman Joseph is om het project zo snel mogelijk uit te voeren, vandaar dat er hard wordt gewerkt om het bedrag voor verwezenlijking van het project bij elkaar te krijgen. Aansluitend op de missie van Stichting Daydream om meerdere creatief therapeutisch projecten op te zetten, doet ze er alles aan om in de toekomst uitvoering van het project op meerdere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen en projecten voor andere doelgroepen, mogelijk te maken.

Vorm

Creatieve therapie

Creatieve therapie is een non-verbale behandelmethode. Het richt zich op het realiseren van acceptatie-, ontwikkelings-, en/of veranderingsprocessen. Er wordt gebruik gemaakt van een medium. Dit kan muziek, dans, drama of beeldend zijn.

"Het hoefde niet mooi te worden. Het was zo leuk te dansen en springen op de muziek terwijl ik alles op het papier mocht schilderen. Ik vind het toch heel mooi geworden."

Zevenjarige jongen met faalangst

De therapie vindt individueel of in groepsverband plaats. Afhankelijk van de hulpvraag, draagkracht, het cognitieve-, sociale-, emotionele- en ontwikkelingsniveau van de cliënt(en), gebruikt de therapeut een methodische manier van werken met verschillende therapeutische invalshoeken binnen het behandelplan. Dit plan wordt, waar mogelijk, in samenspraak met de cliënt(en) opgezet, geëvalueerd en gevolgd.

» Waarom creatieve therapie zo goed werkt

Binnen het creatief therapeutische Project Vista del Mar wordt gebruik gemaakt van een vorm van beeldende therapie. Deze vorm van therapie sluit goed aan bij de doelgroep van zeer moeilijk lerende kinderen, mede doordat het laagdrempelig en non-verbaal is. Er is een breed behandelplan voor alle kinderen opgesteld, waarin verschillende doelstellingen zijn opgenomen. Dit zijn o.a. het leren uiten van emoties, verminderen van probleemgedrag, concentratie leren verhogen, egoversterking, leren samenwerken en leren rekening houden met anderen. Binnen het project zullen de verschillende doelstellingen voor de kinderen één voor één aan bod komen.

"Als ik boos wordt, houd ik mijn geluksketting vast. Ik tel tot tien en kijk dan of ik nog net zo boos ben. Ik ga niet gelijk meer schoppen of slaan. Dat wil ik ook niet meer."

Tienjarige jongen met gedragsmatige problemen

Beeldende therapie is ervarings- en handelingsgericht. Er wordt gewerkt met beeldende middelen. Zo kan er worden geschilderd, getekend of gewerkt worden met de materialen hout, klei, metaal, steen of stof. De ervaring wordt opgedaan door waarneming van het medium, te handelen in het medium en, als dit mogelijk is, reflectie op ervaringen in het medium en op het resultaat. Binnen de therapie kan geoefend worden met alternatief gedrag, ingegaan worden op verwerking, inzicht of verrijking of verbetering van het lichamelijk of cognitief functioneren, kan worden gerealiseerd.

"Dit ben ik. Dit zijn mijn ouders. Dat is mijn grote broer. Dit is ons huis. Dit is mijn hond. Dat mijn andere hond. Ik heb alles nu in een ik-boek bij elkaar. Ik heb nog nooit zo iets moois van mezelf gehad."

Achtjarig meisje, in therapie voor egoversterking

Binnen Project Vista del Mar wordt voornamelijk gewerkt met teken-, en schildertechnieken. Met het resultaat, de schilderingen op de muur, zal aan de hand van een werkboek verder gewerkt worden aan de doelstellingen voor de kinderen.

Team

Werk in uitvoering

Aafke Penning

Creatief therapeut

Vanaf mijn elfde werk ik met kinderen. Nog altijd word ik blij verrast door de creativiteit die in elk kind zit. Het was voor mij een openbaring toen ik ontdekte dat ik via de non-verbale beeldende therapie een weg kan vinden waardoor ik kinderen kan bereiken. In de therapie kan ik bijvoorbeeld vaardigheden aanleren, ondersteuning geven en hulp bieden waar dit nodig is. De leeftijd, de afkomst, het cognitief niveau, de motorische, emotionele en sociale ontwikkeling is bij ieder kind anders. De uitdaging is om contact te maken met het kind, ook op momenten dat dit moeilijk of zelfsonmogelijk lijkt.

Vanuit 'Voorbeeldig Anders' zal ik als creatief therapeut voor Stichting Daydream werken aan Project Vista del Mar. Een grote groep kinderen zal, nu en in de toekomst, niet alleen veel plezier beleven en een mooi plaatje neerzetten, maar ook veel baat hebben bij deze therapievorm.

Samen met de kinderen, hun ouders, leerkrachten, buurtbewoners, de directie van de school, Yvette en David, kan ik een bijzondere en belangrijke droom realiseren. In de toekomst hoop ik meer van dit soort inspirerende, idealistische en duurzame creatief therapeutische projecten op te kunnen zetten.

Yvette de Graaf

Creatief therapeut

Creativiteit loopt als een rode draad door mijn leven. Met tekenen en ontwerpen als lievelingsbezigheid ben ik de opleiding grafisch vormgeven gaan doen. Hierna heb ik de opleiding creatieve therapie gevolgd, om meer diepgang te geven aan beeldend werken. Vanuit 'Yvs Arts' werk ik als beeldend therapeut en maak ik portretten en muurschilderingen.

Mijn droom is om mensen hun creativiteit te laten ervaren. Dit inzetten als hulpmiddel voor het ervaren van gevoelens, uiten van emoties, aangaan van problemen op emotioneel, sociaal of lichamelijk gebied, het aanspreken van hun persoonlijke krachten en het vertellen van een verhaal, zonder dat daar woorden voor nodig zijn. Door mijn samenwerking met Aafke en David, binnen Project Vista del Mar, zet ik de eerste stap voor de verwezenlijking hiervan. Ik hoop dat nog vele projecten als deze zullen volgen.

David Beijersbergen van Henegouwen

Ontwerper

In 2008 ontmoette ik de kinderen op Kolegio Sùr Herman Joseph. Toen ik hoorde van het idee voor dit project, besloot ik mijn creativiteit voor de kinderen in te zetten.

Tijdens en na mijn studie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, richting Digital Media Design, heb ik ervaring opgedaan bij Studio Dumbar, Onstuimig en bij Flow design + communicatie. Binnen Project Vista del Mar zal ik mij als ontwerper bezig houden met het vormgeven, het schilderen van de afbeeldingen en het onderhouden van alle off- en online media. Er zal een mooie samenwerking met Yvette en Aafke ontstaan. Met dit project laten we samen met de kinderen en andere betrokkenen een kunstzinnig, creatief therapeutisch project tot leven komen.

De creatief therapeuten en ontwerper kunnen geen controlerende en uitvoerende functie binnen Stichting Daydream en Project Vista del Mar vervullen. Momenteel is het team op zoek naar de juiste mensen om als voorzitter, secretaris en penningmeester zitting te nemen in het bestuur.

Steun

Doe mee!

Door subsidie te verstrekken, te sponsoren of een donatie te doen kunt u helpen dit project te realiseren. Wellicht kunt u Stichting Daydream steunen doordat u een goed idee hebt voor een sponsoractie of andere manier weet om geld in te zamelen. Misschien zelfs doordat u een filantroop bent of kent. U kunt ons ook benaderen als u een droom heeft, die in samenwerking met Stichting Daydream werkelijkheid gemaakt kan worden. U kunt natuurlijk ook gewoon laten weten wat u van Stichting Daydream en Project Vista del Mar vindt, via Facebook, Twitter of email.